čtvrtek 29. října 2015

Zlé skutky nejsou vyvažovány dobrými skutky, zlé skutky jsou trestány

V rozhovorech s lidmi zjišťujeme, že spousta z nich žije s falešnou představou, že na Božím soudu se budou vážit jejich skutky – na jednu misku vah se položí jejich skutky, o kterých si myslí, že jsou dobré, a na druhou misku se položí jejich skutky, kterých si myslí, že jsou zlé. Takováto představa by se ale měla spíš jmenovat Poslední laboratorní vážení a ne Poslední soud.

Žádné soudy na principu vyvažování skutků nefungují. Představte si, že by se u nějakého trestního soudu obžalovaný hájil takto: „Zvažte prosím, že jsem třicet let žil poctivým občanským životem a pak jsem pět minut kradl. Zcela jistě vám převáží poctivých třicet let nad nepoctivými pěti minutami.“ Každý by se takovéto obhajobě vysmál. U soudu se neváží dobré a zlé skutky, u soudu se pouze zjišťuje, zda byl porušen zákon, a pokud byl porušen, vyměřuje se trest. A vyměřený trest musí být vykonán, ledaže je udělena milost.

Apoštol Jan nás učí, že porušením Božího zákona je hřích (1 J 3, 4). Na Božím soudu se nebude nic vážit, ale bude se zjišťovat, zda byl porušen Boží zákon. Boží zákon, který říká: „Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví…“ (Dt 5,17-20) A říká nejen to, říká dále: „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe samého.“ (Lv 19,18) A nakonec dodává: „Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.“ (Jk 2,10)

Boží dokonalý zákon není schopen z vlastních sil splnit žádný člověk. Proto na Božím soudu bude každý člověk shledán vinným – každý, kdo nepřijal milost, která se mu nabízela. Dnes je den milosti, kdy „Bůh zvěstuje lidem všechněm všudy, aby pokání činili“ (Sk 17, 30). Dnes je možno přijmout dar Boží milosti, kterým je „věčný život v našem Pánu Ježíši Kristu“ (Ř 6, 23). Stejně jako ten, kdo je odsouzen za spáchání trestného činu, se nemůže trestu vyhnout jinak než získáním prezidentovy milosti, stejně tak trestu za hřích nelze uniknout žádným jiným způsobem, jedině přijetím milosti Boží. Kdo po ní žízní, ať přijde k Bohu v modlitbě, „ať zdarma nabere vodu života“ (Zj 22, 17).


―tek