úterý 8. prosince 2015

Stanovisko vedení SCEAV a KS ve věci imigrační krize

Úvod
Uvědomujeme si, že současný masivní pohyb uprchlíků a imigrantů do Evropy ze zemí subsaharské Afriky či Sýrie, Iráku a dalších zemí patří k nejpalčivějším výzvám soudobého globalizovaného světa. Podle informací OSN muselo v roce 2014 nucené opustit své domovy více než 59,5 miliónů lidí, což je celosvětově nejvíce osob v pohybu od konce 2. světové války. Problémy s touto migrací spojené jsou velmi komplikované, mnohovrstevnaté a nemají jednoduché (populistické) řešení.

Média
Uvědomujeme si, že nám chybí často relevantní a pravdivé informace. Média podávají jen útržkovité a někdy záměrně tendenční informace, které často vyvolávají v lidech dvě extrémní polohy - krajně odmítavou pozici či neomezeně vstřícný postoj. Jsme přesvědčeni, že ani jedna z výše zmiňovaných poloh není správná.

Veřejná moc
Je úkolem veřejné moci nastavit v nastalé situaci jasná pravidla, a tato pravidla následně vynucovat. Imigranti, kteří u nás zůstanou, musí být ochotni podřídit se právním ustanovením našeho státu a rozvíjet kulturní dědictví této země, které je už přes tisíc let utvářeno převážně poselstvím Ježíše Krista.

Současná situace
V současné situaci uprchlíci v drtivé většině u nás (v ČR) nechtějí zůstat, ale zároveň si však uvědomujeme, že tato situace se může velmi rychle změnit. Možná budeme muset i v naší zemi čelit masivnímu přílivu imigrantů. Chceme proto podporovat aktivity církví, diakonií či dobrovolnických iniciativ, které pracují s uprchlíky v utečeneckých táborech v zahraničí nebo přímo na trasách, kudy tito lidé procházejí. Zároveň budeme hledat způsoby pomoci, komunikace a personální obsazení pro práci v uprchlickém táboře (detenčním zařízení) ve Vyšních Lhotách.

Modlitby
Vybízíme k vytrvalým a přímluvným modlitbám za světové a evropské politiky a státníky, za jejich moudrá rozhodnutí v této složité a spletité situaci, v níž se svět nachází.  Chceme se modlit za to, aby skončil cíleně organizovaný obchod s lidmi, který využívá slabých a zranitelných, také za země Afriky, Blízkého východu (Sýrii, Jordánsko, Jemen, Libanon) a jiné státy, kde je uprchlíků mnohem více než v Evropě a s nimi i daleko víc problémů, i za lidi, kteří se vydali na nebezpečnou cestu ze zemí, které jsou zmítané válkami, hladomorem, pronásledováním pro víru v Ježíše Krista či jinými katastrofami. Poukazujeme na to, že v blízkovýchodních zemích patří k nejzranitelnějším právě příslušníci křesťanské menšiny, kteří na rozdíl od muslimů nemají šanci získat v islámských zemích bezpečný domov. I na ty chceme v našich modlitbách vytrvale myslet.

Otevřený postoj
Vnímáme současnou situaci jako výzvu pro nás křesťany (v ČR, ale i v Evropě) ke konkrétním skutkům a projevům milosrdenství lidem v ohrožení života, prchajícím před násilím, válkou a to bez rozdílů etnika či náboženství, jak rovněž ke svědectví o záchraně v Ježíši Kristu a hodnotách vycházejících z poselství evangelia - …neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou. (Mat 25, 35nn).


Chceme usilovat o principiální otevřenost k migrantům, jejich ochranu a pomoc spolu s vědomím, že závazek přijetí těchto lidí je omezen, pokud by jeho naplnění vedlo k dezintegraci či rozkladu naší společnosti a nerespektování zákonů, z nichž vyrostla naše západní civilizace. Závazek přijetí vnímáme zvlášť výrazně u těch migrantů, kteří se nacházejí v situaci vážné nouze a kterým jsou v jejich vlasti upírána lidská a náboženská práva. Jsme připraveni se případně ve spolupráci se státními orgány podílet na postupném začleňování těchto lidí do naší společnosti.
Chceme hledat cesty, jak i dále podporovat ty, kteří museli opustit své domovy, zůstali v utečeneckých táborech na Blízkém východě nebo jsou v místech, kde jsou ohroženi na životě. Přestože jsme připraveni pomoci každé lidské bytosti, chceme se zaměřit především na pomoc křesťanům, kteří jsou našimi bratry a sestrami a patří v regionu mezi nejohroženější.