neděle 29. května 2016

Otevřený dopis delegátům Synodu Slezské církve evangelické a.v., který bude zasedat ve dnech 03. - 04. 06. 2016.

Smilovice, 28. 05. 2016

Vážený synode!

Náš vznešený Spasitel nás vykoupil svou vlastní krví, abychom jej následovali. Je smutné, že naše církev stále lpí na kontroverzním partnerství s církví, která otevřeně zpochybňuje evangelijní poselství o Ježíši Kristu. Není divu, že taková církev popírá Boží stvořitelský řád ustanovující manželství jednoho muže a jedné ženy, stejně jako Boží přikázání a další ustanovení na ochranu rodiny. Ve svém sveřepém lpění na tomto rozvratu křesťanských základů dospěla až k žehnání svazků stejného pohlaví a ordinaci homosexuálů. Toto je v příkrém rozporu s Božím slovem, které v křesťanské církvi má být normou norem ve všech otázkách víry a života.

úterý 3. května 2016

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu

Předsednictvo Synodu
Slezské církve evangelické a. v.
Na Nivách 259/7
737 01  Český Těšín

Ve Smilovicích dne 16. dubna 2016

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu


Vážené předsednictvo, předkládáme Vaším prostřednictvím letošnímu Synodu následující návrh ke schválení:

I. Dohoda o partnerských vztazích mezi Slezskou církví evangelickou a. v. v České republice a Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu z roku 1995 se vypovídá a partnerství založené touto dohodou se ruší.