úterý 3. května 2016

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu

Předsednictvo Synodu
Slezské církve evangelické a. v.
Na Nivách 259/7
737 01  Český Těšín

Ve Smilovicích dne 16. dubna 2016

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu


Vážené předsednictvo, předkládáme Vaším prostřednictvím letošnímu Synodu následující návrh ke schválení:

I. Dohoda o partnerských vztazích mezi Slezskou církví evangelickou a. v. v České republice a Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu z roku 1995 se vypovídá a partnerství založené touto dohodou se ruší.


II. Církevní radě se ukládá vyrozumět Evangelicko-lutherskou zemskou církev v Braun­schweigu o zrušení partnerství.

Tento návrh byl schválen Ústřední konferencí Křesťanského společenství, z. s., dne 16. dubna 2016.

Odůvodnění návrhu:

            Návrh je odůvodněn skutečnostmi, které byly uváděny již na minulých zasedáních synodu, a to tím, že Evangelicko-lutherská zemská církev v Braunschweigu (ELZCB) žehná homosexuálním párům a akceptuje pastory žijící aktivně v homosexuálních partnerstvích.
            Jak jsme již uváděli v loňském roce v dopise synodálům ze dne 18. dubna 2015, ve věci nejde jen o otázku postoje k homosexualitě, neboť tato problematika je toliko jedním z projevů naprosto odlišného chápání autority Písma svatého.
Při návštěvě delegací SCEAV a KS v Braunschweigu ve dnech 9. – 11. února 2016 se ukázalo, představitelé ELZCB se s námi rozcházejí v základních otázkách křesťanské víry, jak je shrnuta v Apoštolském vyznání víry, kdy popřeli historicitu narození Ježíše z panny Marie v Betlémě a nebyli schopni ani potvrdit víru v historicitu Kristova vzkříšení. Takováto „marná víra“ (1 K 15, 17) nemůže být základem jakéhokoli partnerství naší církve. To ostatně vyjádřil sám synod v loňském roce, kdy na základě Apoštolského vyznání víry schválil Zásady partnerství, které stanoví povinné podmínky pro trvání dosavadních partnerských smluv a uzavírání nových partnerských smluv. Je zcela evidentní, že ELZCB uvedeným Zásadám partnerství nevyhovuje. V podrobnostech odkazujeme na zprávu bratří Daniela Spratka a Pavla Kaczmarczyka ze dne 15. února 2016 o jednání v Braunschweigu, již připojujeme jako přílohu tohoto návrhu.


                                                          

Milan Pecka                                              Daniel Spratek
předseda KS, v. r.                                       místopředseda KS, v. r.