pátek 17. dubna 2015

Benny Hinn – Boží muž, nebo falešný učitel?


Ve dnech 28. – 29. dubna 2015 má do České republiky zavítat známý kazatel a „uzdravovatel“ Benny Hinn. Jeho představení se budou konat na výstavišti v Praze Letňanech v rámci Křesťanské konference ohně 2015.

Jeho původ a inspirace
Pastor Hinn se narodil v Izraeli v roce 1953 v řecko-arménské rodině. V roce 1967 s rodinou emigroval do Kanady. Pokud jde o jeho obrácení, Benny Hinn si protiřečí a udává tři různé události. V PTL Family Devotional uvedl: „Byl jsem spasen v Izraeli v roce 1968“, avšak při zvěstování v roce 1983 v St. Louis řekl: „Znovuzrodil jsem se v Kanadě ihned po roce 1968“. Nicméně v knize Good Morning, Holy Spirit, píše, že se obrátil v roce 1972, během posledního ročníku na střední školy. Nevíme tedy, kdy byl Benny Hinn skutečně spasen1.
Ve své činnosti byl, jak sám vyznává, inspirován význačnou křesťanskou uzdravovatelkou Kathryne Kuhlmannovou. V prosinci 1973 se zúčastnil jednoho z jejich představení v Pittsburghu, což popisuje jako hluboký náboženský zážitek, v důsledku kterého následující noci byl vytažen z postele a „začal se třást a celý chvět“ od Ducha svatého. Inspirace paní Kuhlmannovou je možno pozorovat i ve způsobu oblékání během vystoupení. Zatímco Kuhlmanová účinkovala v bílém rouše se zlatou krajkou, Benny Hinn vystupuje v bílém obleku zdoben zlatými šperky.


Činnost pastora Hinna
Kromě veřejných kampaní na velkých prostranstvích pastor Hinn účinkuje také v televizním vysílání, např. skrze Trinity Broadcasting Network (TBN). V současné době patří k nejznámějším televizním evangelistům a je sledován miliony diváků na celém světě. Mimo to napsal také řadu knih, z nichž k nejvíce známým patří Good Morning Holy Spirit (Dobré ráno, Duchu svatý) a Lord, I need a Miracle (Pane, potřebuji zázrak).
Při svých evangelizačních a „uzdravovatelských“ představeních Benny Hinn používá často techniku uvádění posluchačů do stavu změněného vědomí, které bývá označováno jako „spočinutí“ či „zabití“ v Duchu svatém. Lidé na podiu padají na zem, většinou přidržováni připravenými asistenty, kde setrvávají v jakémsi transu, často se projevujícím třesem rukou i nohou, nekontrolovaným smíchem, pláčem či křikem. Pastor Hinn se odvolává na službu uzdravování Ježíše Krista, ale čtenáři a znalci Božího slova se shodnou na tom, že nikde v Písmu se při uzdravování Pánem Ježíšem nebo jeho učedníky takové fenomény nevyskytovaly.
Je to nový fenomén příznačný pro současné hnutí uzdravování vírou. Mnozí propagátoři a obdivovatelé lidí jako je Benny Hinn se budou cítit dotčeni, když se takový stav změněného vědomí označí za hypnózu či trans, ale z pohledu nezávislého pozorovatele mezi oběma neexistuje žádný kvalitativní rozdíl. K vyvolání oněch stavů určitě pomáhá i celková atmosféra a nálada během shromáždění, která je navozena hudbou, zpěvem (i samotného Benny Hinna), pocity očekávání a často i dotykem uzdravovatele, či v případě Benny Hinna foukáním na účastníky či máváním jeho saka. Také to jsou projevy, které nelze najít v Božím slovu.

Zkoumání jeho „zázračných uzdravení“
André Kole byl člověk, který podrobně studoval výsledky uzdravování Bennyho Hinna. Při jednom rozhovoru mu Hinn sliboval, že shromáždí případy lidí, kteří byli uzdraveni ze skutečných organických nemocí. Hinn se v následujících měsících opravdu obrátil v různých televizních programech na své diváky s prosbou, aby mu pomohli shromáždit prokázané případy nadpřirozených uzdravení. Tyto případy měly být později sepsány v knize, jejímž cílem bude přesvědčit skeptiky, že uzdravení, ke kterým došlo, nejsou jenom psychosomatická (tj. v oblasti psychiky člověka), ale skutečná a nadpřirozená jako výsledek působení Boží moci.
Po jednom a půl roce čekání byla zveřejněna kniha s názvem Lord, I need a Miracle, která měla pouze 166 stran a obsahovala deset případů uzdravení. Žádný z těchto popsaných případů však nebyl jakkoli medicínsky doložen a řádně dokumentován důkazy. Ani jeden z těchto případů neodpovídal biblickému modelu Ježíšových skutečných nadpřirozených uzdravení.
André Kole zkoumal podrobněji dva z těchto uvedených případů a zjistil, že v obou případech předcházela intenzivní medikamentózní respektive chirurgická léčba a současně byla přítomna delší fáze zotavování. Důležité informace medicínského charakteru byly v knize zcela zamlčeny. Výsledky, ke kterým dospěl André Kole, byly v naprostém souhlasu s tím, k čemu rovněž dospěli jiní lidé, kteří si našli čas k prozkoumání ostatních případů uvedených v Hinnově knize2.

Falešné učení
Benny Hinn je také známý různými prohlášeními, které jasně protiřečí biblickému učení a historické křesťanské víře. Uvádíme pouze některá z nich, zejména týkající se Boží Trojice, osoby Pána Ježíše a podstaty člověka3:

1. Zpochybnění božství a bezhříšnosti Ježíše Krista; učení o tom, že Ježíš Kristus zemřel duchovně a přijal satanovu přirozenost:
„Kdyby Duch svatý nebyl s Ježíšem, zhřešil by.“ (Good Morning Holy Spirit, první vydání, 1990, s. 135);
„Ježíš věděl, že jediným způsobem, jak zastavit satana, je, že přijme jeho přirozenost.“
 (Benny Hinn, TBN, 15. prosince 1990)
„Předtím než zemřel, musím říct, na tom kříži, stalo se něco, co roztočilo kolo Nového stvoření: Zemřel duchovně!... Ježíš Kristus pochopil, že duchovní smrt je sjednocení se satanovou přirozeností…“ (Kázání New Creation in Christ, ke konci 1988)

2. Zpochybnění Boží Trojice – tři nebo devět?
„Každý z nich je sám o sobě trojjedinou bytostí – je jich devět“ (Benny Hinn, TBN, 3. října 1990)
„Bůh Otec je oddělenou osobou od Ducha svatého. Zcela oddělenou… Víte o tom, že Duch svatý má svou duši a tělo, které jsou oddělené od těch, které mají Ježíš a Otec?... Bůh Otec je tedy trojjedinou osobou sám o sobě. Je osobou, má svého ducha, má svou duši… Bůh Otec je oddělenou bytostí od Syna a Ducha svatého, který je trojjedinou bytostí, která chodí v duchovním těle, má vlasy… má oči,… má ústa… má ruce.“ (Christian Centre v Orlandu, 13. října 1990)

3. Zbožštění člověka; tvrzení o tom, že jsme bohové…
„Říkáš, Benny, jsem malý Bůh? Jsi Boží syn, že ano?... Co jiného jste? Přestaňte mluvit nesmysly!... Když řeknete ‘já jsem‘, říkáte, že jste Jeho součástí, že ano? On jeho Bůh? Jste jeho potomstvo? Jste jeho dětí? Nemůžete být lidé! Nemůžete! Nemůžete!“ (Our Position in Christ#2, 1990, audiokazeta, strana 2)
„Když řeknete ‘jsem křesťan‘, říkáte hebrejsky ‘jsem mašiach‘. Jinak řečeno, jsem malý mesiáš kráčející po zemi. To je šokující zjevení… Mohu vám to říct takto? Jste malí bohové běhající po zemi“ (Praise-a-Thon, TBN, 6th November'90)
„Takže, já jsem Benny Jehova“ (Seminář Spiritual warfare, 2. května 1990)
„Bůh přišel na zem a dotkl se hrsti prachu a proměnil ji v Boha… Jste Božím dítětem? Takže jste božští! Jste Božím dítětem? Nejste člověk!“ (TBN, 1 prosince 1990).
„Když se mé ruce někoho dotýkají, jsou to ruce Ježíšovy, které se ho dotýkají“ (Our Position in Christ)

Varování na závěr
Otázkou je, jak může člověk, který se prohlašuje za Božího služebníka, říkat věci, které jsou v příkrém rozporu s učením Bible. Výroky a prohlášení Benny Hinna z minulosti totiž zpochybňují samotnou podstatu křesťanské víry a učení Bible. Navíc, jak se ukazuje, v jeho službě uzdravování jen stěží lze najít nějaké zázračné prvky. Místo toho jsou lidé uváděni do stavu změněného vědomí, které fakticky nelze odlišit od hypnózy nebo transu.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme lidem, kteří chtějí navštívit toto shromáždění, aby své rozhodnutí pečlivě zvážili. Hrozí totiž reálné nebezpečí, že místo očekávaného uzdravení budou svedení na nesprávnou duchovní cestu od Božího slova a od Božího ducha.

Š. Rucki

Zdroje
1 http://www.alexanderseibel.de/who_is_benny_hinn.htm
2 Rucki Š.: Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení. Rozšířené vydání. Didasko 2013.
3 http://www.deceptioninthechurch.com/unmasked_____benny_hinn.html