sobota 18. dubna 2015

Dietrich Bonhoeffer - křesťan v opozici. (Můžeme anebo dokonce musíme být neposlušní? Proč se nebát být menšinou?)

Zkusme si zopakovat některá životopisná data
Narodil se 4.února 1906 v Breslau čili v dnešní Vratislavi (Wrocław). Nepocházel z nějak zvlášť křesťanské rodiny. Možná to byl důvod, proč jeho křesťanství nebylo vůbec „na autopilota“. Musel se k mnoha křesťanským postojům tvrdě propracovat. I svoje pozdější rozhodnutí studovat teologii si musel vůči svému otci, který byl synovým rozhodnutím málo nadšen, obhájit. Zabývá se závažným problémem: Co dělá církev církví? Církev, která si udržela tak málo kritického odstupu od vládnoucí elity císařství, ztratila jeho rozpadem z valné části svou legitimitu.
 

Jak vypadal život studenta Dietricha Bonhoeffera? Během tří studijních ročníků napsal osm seminárních prací a jednu práci disertační. Doktorskou zkoušku složil ve věku, kdy jiní teprve se studiem začínají. Vikariát absolvuje v německém sboru v Barceloně, Španělsku.

V Německu se hlásí ke slovu a pak nastupuje k moci Hitler s ideologií národního socialismu. Co církev? Berlínský superintendent vyjadřuje většinový postoj jasně (po nastolení teroru po požáru říšského sněmu): „Když jde o život a smrt národa, státní moc musí zasáhnout plnou silou, ať již za hranicemi, nebo doma. Od dr.Martina Luthera jsme se naučili, že církev nesmí zákonné státní moci překážet, jestliže činí to, k čemu je povolána. Ani tehdy, jestliže to činí tvrdě a bezohledně.“ Dalo by se říci: Nesprávně pochopené Lutherovo učení o dvou říších v praxi. V roce 1933 se před vůdcem plazí nejen velká část národa, ale téměř celá evangelická církev.

Pro názornost: Na melodii nacistické hymny napsal farář Paul Hamburg tato slova:
„Ruku k dílu! Mladé Německo všechny překážky zdolá!
Německo! V nouzi i ve smrti je pokřik vítězný.
Všichni jásáme věrně, když vůdce volá!
Přijde náš den! A Bůh je náš hrad přepevný!“

Hitler se ze strany evangelické církve ničeho bát nemusí. Ta totiž „nacionální revoluci“ většinou nadšeně vítá. Nejaktivnější v tomto směru jsou tzv. Němečtí křesťané, kteří požadují „nové křesťanství“, které by odpovídalo „Lutherovu duchu a hrdinské německé zbožnosti“. Toto „křesťanství“ obsahuje kompletní nacistickou ideologii. Němečtí křesťané se plně poddali Hitlerovi. V této situaci Dietrich cítí, že ztrácí církev. Říká: „Pojďte vy opuštění, kteří jste ztratili svou církev, vrátíme se k Písmu svatému, společně budeme hledat svou církev… Církvi, zůstaň církví! Vyznávej, vyznávej, vyznávej!“

A dá se to pochopit. Evangelická církev pod vedením říšského biskupa Müllera pod heslem „Jeden národ, jedna říše, jeden vůdce, jedna církev!“ není už pro Dietricha církví v pravém slova toho smyslu. Tato „církev“ na tzv. „hnědém synodu“ ve Wittenbergu převzala kromě jiného i státní arijský paragraf, který hlásá národní charakter a rasa je Bohem nastolený stvořitelský řád. „Ten, kdo není árijského původu nebo je s osobou neárijského původu sezdán, nesmí být zaměstnán ani jako duchovní, ani jako úředník ve všeobecné církevní správě.“ Znamená to propuštění pro početné židovské křesťany, kteří pracují jako faráři, církevní pracovníci, pečovatelky a vychovatelky v mateřských školách.

Dietrich se v této situaci vzdává místa, na které měl nastoupit. Nechce být farářem v takové „církvi“.

Němečtí křesťané pořádají velké shromáždění v berlínském Sportovním paláci. Hlavní řečník studijní rada a oblastní velitel Krause vzývá k osvobození od Starého zákona s jeho židovskou námezdní morálkou, od historek „o handlířích s dobytkem a kuplířích“ k odstranění Pavlovy židovské teologie a k víře v „hrdinského Ježíše“

Teď si dovolím přečíst citát z knihy Renate Windové:
„... ohlásili nám důležitou návštěvu: vrchní církevní rada Leffner z durynského zemského církevního úřadu nám měl přednést školící přednášku. Její hlavní myšlenka byla tato: Německo znovu zažilo letnice. Když přišel Hitler, strhl se hukot z nebe. Vlajka s hákovým křížem, který vlaje nade všemi, to je Duch svatý a jeho záře, jež nás naplňuje a všechny spojuje do nebývalého společenství, které nezná třídy ani stavy. Nadšení, které zažili první Kristovi učedníci při příchodu Ducha Svatého na zem, a nadšení, jež se nyní zmocnilo německého národa, jsou dílem Ducha Božího, jejž právem nazýváme svatým.“

Tyto „úlety“, který mnozí významní lidé nejsou s to akceptovat způsobí to, že lidé nesouhlasící s takovou protibiblickou propagandou vytvoří Vyznávající církev, která má vysokou prestiž. Na to reaguje nacistická vláda tím, že změní svoji církevní politiku. Odstraní nejradikálnější z Německých křesťanů, a nechá padnout neoblíbeného říšského biskupa. Mnozí zástupci Vyznávající církve by se totiž rádi se státem usmířili. Na tom postaví Hitler svůj „koncept usmíření“. „Přestože výzva ke spolupráci vyjadřuje přitakání „národně-socialistickému vzniku národa na základě rasy, krve a půdy“ je velká část Vyznávající církve připravena ke spolupráci. V přesvědčení, že proti bludům Německých křesťanů učinila pro evangelium dost, se jako opoziční církev rozpustí. Již se nenazývá Vyznávající církev, nýbrž Vyznávající hnutí. Ti, kdo se nechtějí přidat, jsou považováni za nevýznamnou radikální menšinu, které je odepřeno právo se nadále nazývat Vyznávající církví, a které se bude polemicky říkat Vyznávající fronta.“ V roce 1936 se s konečnou platností uskuteční oddělení velkého křídla připraveného ke kompromisům a malého rozhodného křídla původní Vyznávající církve. Navíc z existenčních důvodů postupně mnozí faráři přistupují na slib věrnosti církvi a státu s vidinou stálého platu. Všichni faráři evangelické církve musí Hitlerovi složit přísahu věrnosti. Kdo je povolán do duchovního úřadu, musí svůj závazek věrnosti stvrdit následující přísahou: Přísahám: „Budu zachovávat věrnost a poslušnost vůdci Německé říše a národa, Adolfu Hitlerovi…“

Naopak Dietrich Bonhoeffer prohlásí „Kdo se vědomě odloučí od Vyznávající církve, odloučí se od spásy.“

Za těchto nesnadných okolností vzniká Bonhoefferova nejproslulejší kniha: Následování.
Říká v ní:
„Úhlavním nepřítelem naší církve je laciná milost….
Laciná milost znamená milost jako levné výprodejové zboží, levné odpuštění…
Milost, která nemá cenu a nic nestojí…
V takové církví nalézá svět lacinou ochranu, omluvu svých hříchů, kterých nelituje, a po vysvobození z nich vpravdě ani netouží…
Jelikož milost působí všechno sama, může vše zůstat při starém…
Dopustili bychom se fatálního neporozumění Lutherova činu, kdybychom měli za to, že když Luther objevil evangelium pouhé milosti, proklamoval tím dispens od poslušnosti Ježíšova přikázání ve světě…“

Tolik citáty z knihy, která nás v jisté době velice zasáhla. Pastor Vladislav Santarius pojem „laciná“ resp. drahá milost převzal do své teologie.

Konflikty se stále vyhrocují. Radikálové z Vyznávající fronty stojí teď nejen ve společnosti, ale ve vlastní církví na ztracených pozicích. Musejí to, co jim káže svědomí, dělat bez požehnání své církve.

Ještě jeden pohled na rok 1939: „Z Durynska, bašty Německých křesťanů, hlásí biskup Sasse: „Ve velkém historickém okamžiku složili všichni faráři durynské církve, poslušní vnitřního přikázání, s radostí v srdci přísahu věrnosti vůdci a Říši … Jeden Bůh – jedna poslušnost ve víře. Sláva vám, můj vůdce!“ Současně je kříž na hradě Wartburg nahrazen obrovským osvětleným hákovým křížem. V kostelech se po každém vítězství Hitlerovy armády slouží děkovné bohoslužby.

Dietrich si uvědomuje: neutralita nestačí. Konkrétně: Kdo není připraven Hitlera zabít, stává se chtě nechtě spoluvinným na masových vraždách. Jde tak daleko, že sám sebe prohlásí za připraveného spáchat na Hitlera atentát. Předtím by ovšem vystoupil z církve. Nijak nezpochybňuje, že použití násilí vinou je a vinou zůstane. Ale trvá na tom, že mohou nastat situace, kdy se křesťan z lásky k bližnímu provinit musí.

Za zmařené spiknutí proti Hitlerovi je Dietrich Bonhoeffer zatčen a 9.4.1945 popraven.

Mnozí říkali: Proč bojovat? Proč být v opozici?

„Dokud se německý odboj viditelně neprojeví, není žádný důvod rozlišovat mezi nacisty a Němci.“ Tato věta byla pronesena v situaci, kdy se Dietrich Bonhoeffer snažil přesvědčit lidi v zahraničí, že existují i „jiní Němci“. Němci, kteří nesouhlasí s Hitlerem. Jak se ti „jiní Němci“ projevují? Mnohokrát tehdy i teď vždy až poté, co se politická situace změní, přijdou lidé, kteří prohlásí: I já jsem byl proti. Ale jak ten odpor projevil? Tím, že jsi … vstoupil do strany? Následné deklarace jsou k ničemu. Dalo by se parafrázovat: Dokud se tvůj odlišný postoj viditelně neprojeví, není žádný důvod rozlišovat.

Kdo je vítězem?

Kniha Renate Wildové mnohokrát odkazuje na zajímavou skutečnost: Dobré bydlo církevních vedoucích před válkou, za války (kdy plně a nadšeně podporovali Hitlera). A pak na neskutečnou rychlost s jakou se byli schopni zorientovat v nové situaci. Schopnost znovu zaujmout postavení ve vysokých funkcích. A na těch staronových postech tito lidé byli schopni znovu a znovu opačně smýšlející, kteří jednali podle Bible a svého svědomí, nálepkovat. Jako nepřizpůsobivé, jako marginální jev v církvi. A sami sebe se považovat za tu pravou církev. „Církev“, která jim zajišťovala moc, prestiž a kvalitní finanční zajištění.

Selhání

Zdá se že nikdy nenastala opravdová reflexe jednání církve v tomto období. A bylo to ukázkové selhání biblické exegeze, biblické etiky, selhání prorockého rozměru církve, selhání schopnosti pokání. A zdá se, že ono selhání měl na svědomí z velké části liberální postoj k Písmu. Když se totiž zpochybní platnost jedné záležitosti z Bible, proč by se nemohlo zpochybnit vše?

„Když člověk nastoupí do špatného vlaku, tak již nepomůže, že kráčí proti směru jízdy.“

Existují lidé, kteří se vždy přizpůsobí. A jiní, kteří to neumí. Dietrich Bonhoeffer a několik málo lidí kolem něj bylo ve své době nejmenší možnou menšinou. Ve společnosti i v církvi.

Bonhoeffer zaplatil za svoje postoje životem.

Mlčící většina Němců zaplatila také neskutečně velkou cenu: zničením země, neskutečnými oběťmi na životech svých synů na frontách a nekončícím pocitem národní viny.

Čím zaplatili ti nadšení pomahači „tisícileté říše“, která vydržela pouhých dvanáct let? Bohužel … ti se nikdy neztratí…

(Pokud si někdo ještě myslí, že tzv. Němečtí křesťané pocítili následně nějakou spoluvinu za hrůzy koncentračních táborů a svoje pohanské poblouznění, tak se přehluboce mýlí. K knize Renate Windové Dietrich Bonhoeffer Křesťan v opozici se uvádí: „Téměř všichni si udrželi své úřady i důstojnost.“)

Jde to i jinak?

Ano jde. V roce 1942 propukla „farářská vzpoura“ proti nacistické vládě v Norsku. Všichni faráři i biskupové složili funkce. A nacisté museli couvnout. Ale to církev se musí prorocky chopit svého poslání a nebát se jít třeba proti všem.

 
Zbyszek Kaleta

 

(zkrácená přednáška BŠP ze dne 14.3.2015)