středa 15. dubna 2015

Proč Křesťanské společenství? (Část 2.)

Pokud přemýšlíme nad tím, jaký je úkol KS-SCh pro budoucnost, je třeba jít „ke zdrojům“ (ad fontes). První československý president Tomáš G. Masaryk vyslovil památnou myšlenku, že „státy se udržují těmi ideami, na kterých byly založeny“. Tento princip neplatí jen pro státy, ale pro jakékoli sdružení osob – i pro Křesťanské společenství.
            
Je třeba, abychom si dnes připomínali základní důrazy naší činnosti – ale nejen to. Naše důrazy si připomínáme celkem často. Je dále zapotřebí převádět obecné principy do konkrétních činností. Každá část práce Společenství potřebuje mít stále na zřeteli fundamentální principy naší služby a činit kroky k jejich převedení do reality. Je to možná věc, která byla v minulosti samozřejmostí, ale zdá se, že v současnosti nám tento druhý krok trochu schází.


Jaké jsou důrazy, které je třeba uvádět ve skutek? Vzpomenu čtyři všem čtenářům dobře známé zásady.

Společenství

„Jestliže však chodíme ve světle, jako On je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“ (1 J 1,7) – to je text, který mělo Křesťanské společenství ve svých prvních stanovách z r. 1906. Vytváření společenství bylo prvním důležitým důrazem služby KS-SCh.
Společenství ovšem nesmíme zaměňovat se skutečností, že je na nějakém místě více lidí pohromadě. Pastor Kulisz to v promluvě O pěstování křesťanského společenství (1902) vystihl těmito slovy: „Mezi společenstvím a společenstvím je rozdíl. Dva lidé spolu mohou žít léta, a nikdy si nepohlédnou upřímně do očí, nikdy se jejich duše nesetkají. Během každodenních, obyčejných setkání často každý předstírá, že je spokojený, a nedůvěřivě zakrývá hlubiny své duše a svobodně si oddechne, až když je zase sám. Možná není mnoho takových lidí, kteří vědí, jak chutná společenství a co to je. Křesťanské náboženství je ve své podstatě a v jádru společenstvím. Musí být něco scestného a nezdravého v křesťanství člověka, který se nechce sdílet, svěřovat druhým život svého srdce. Přátelství těch, kteří jsou sjednoceni v Kristu, je největší sladkostí života, je předsálím nebe. A je přímo nemožné, aby se několik takových srdcí poté, co se poznají, nescházelo, neradilo, nemodlilo.“

Při realizaci společenství je dobré se ptát, zda je mezi pracovníky vzájemná důvěra, a pokud není, proč tomu tak je? Není náhodou, že mocné působení Ducha svatého přichází tam, kde jsou bratři a sestry sjednoceni na modlitbách, kde jsou vyznávány hříchy a panuje vzájemná důvěra.

Všeobecné kněžství

V 1. dopise Petrově čteme, že všichni my, kdo jsme Pánem povoláni ze tmy do Jeho podivuhodného světla, jsme „vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný k vlastnictví“. (1 Pt 2, 10-13). K tomu pastor Santarius dodává: „Ve všeobecném kněžství bylo něco fascinujícího – mučedník Štěpán se stává svědkem pro svého pronásledovatele Saula, pozdějšího apoštola Pavla; rodiče jsou kněžími ve svých rodinách, muž ženě a opačně atd. V evangelizaci podle všeobecného kněžství je dynamická síla, větší než dynamit a atom. Satan tuto sílu zneškodnil zavedením placených funkčních míst v církevních organizacích a zbavením ostatních znovuzrozených členů sboru misijní služby ve sborech. Systém jednoho úředního pracovníka v Kristově sboru je nepřípustný a je zradou díla Ducha svatého. Tam, kde lidi probouzel Duch svatý, docházelo k duchovnímu obrození a uvědomění si svého poslání v národě, vedlo to k novému způsobu života…“

Pokud Pán přidal do řad znovuzrozených nové lidi – jak je můžeme povzbudit ke službě, jak motivovat, jak delegovat odpovědnost?

Podřízenost Písmu svatému

Autorita Písma je v našich shromážděních vysoce ceněna, obtížnější je však podřídit Písmu můj každodenní život. Jestliže odmítáme, že nějaké vyznání, koncil nebo jednotlivec smí zavazovat vnitřní hlas křesťana, jestliže popíráme, že Duch Svatý promlouvá v protikladu k tomu, co je řečeno v Bibli, je to velmi dobré. Písmo však musí rozhodovat „nejen na kazatelnách, ale i v každodenním životě jednotlivců i církví“ (Santarius).

Evangelizace a duchovní růst

Evangelizace a duchovní růst, to je vlastně celý předmět služby Křesťanského společenství, který je podmíněn zásadami předchozími. V této věci není co dodat, než jen připomenout všem známý příkaz našeho Pána: „Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen.“ (Mt 28, 19-20)

Zde se otevírá nejširší a přerozmanité pole působnosti jak v oblasti osobní evangelizace, tak také v tom, abychom měli společenství, do kterých je možné hledající a právě znovuzrozené lidi pozvat a kde budou přijati a ne odstrčeni. Kde budou moci růst a stávat se podobnější Pánu Ježíši.
           
Je patrné, že pro druhé století své existence má Křesťanské společenství ideály, vize a  program k uskutečnění. Pokud se bude držet biblických zásad a očekávat vedení Duchem svatým, bude mu Pán Ježíš dávat Jeho nové vize a program. Kéž by KS-SCh netrpělo ani nedostatkem uskutečňovatelů a realizátorů těchto ideálů, vizí a programu – „…proste tedy Pána žně, aby vypudil dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 38)

Je patrné, že ve druhém století své existence netrpí Křesťanské společenství nedostatkem ideálů, vizí, programu… Kéž by netrpělo ani nedostatkem uskutečňovatelů a realizátorů těchto ideálů, vizí a programu – „…proste tedy Pána žně, aby vypudil dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 38)


―tek 

(Příspěvek byl původně publikován v časopise Idea, březen 2007, č. 27, a časopise Zápas o duši, červenec 2007, č. 93)