čtvrtek 7. května 2015

Dopis KS všem synodálům SCEAVV Třinci dne 18. dubna 2015
Vážení synodálové, sestry a bratři,
během loňského zasedání synodu byl předložen k hlasování návrh na ukončení partnerství Slezské církve evang. a. v. s Evangelicko-luterskou zemskou církví v Braunschweigu. Návrh byl odůvodněn tím, že církev v Braunschweigu započala roku 2002 praxi žehnání párům stejného pohlaví a ospravedlňuje homosexuální pohlavní soužití. V loňském roce synod návrh na zrušení partnerství neschválil.
V letošním roce bude návrh na zrušení partnerství s církví v Braunschweigu předložen znovu. Co je důvodem pro takovýto krok? 

1. Jsme přesvědčeni, že udržování partnerství s církvemi, které zastávají nebiblické učení a praktikují věci příčící se Božímu Slovu, je ohrožením pro naši církev. Ačkoli i zastánci partnerství v naší církvi tvrdí, že jsou proti zavádění praktik v rozporu s biblickou etikou, je nepopiratelné, že díky partnerství si na nemorální praktiky a učení mohou členové naší církve přivyknout. Aby bylo něco uskutečnitelné, musí to být nejprve myslitelné! Partnerství činí žehnání homosexuálním párům a ospravedlňování homosexuálního životního stylu myslitelným a otevírá dveře všem nemorálnostem, které ničí (nejen) evangelické církve na Západě. Obrazně řečeno, je lepší vypořádat se s nebezpečím přede dveřmi, než si ho vpouštět do předsíně a doufat, že do obývacího pokoje nepronikne.
2. Ze stejných důvodů, pro které žádáme zrušení partnerství s církví Braunschweigu, roku 2009 synod  SCEAV zrušil partnerství s Jihovýchodní pensylvánskou synodou Evangelické luterské církve v Americe.
3. Oproti skutečnostem, které byly předkládány na loňském synodu, jsme získali o církvi v Braunschweigu nové poznatky. V loňském roce byl návrh odůvodněn tím, že církev v Braunschweigu žehná homosexuálním párům k jejich soužití. Novým poznatkem je, že partnerská církev se posunula dále a v listopadu 2012 schválila na svém synodu možnost, aby v homosexuálních svazcích žili i její pastoři. Jak uvádí oficiální tisková zpráva[1], tato možnost byla schválena „bez kontroverzní diskuse a pouze několik málo synodálů se zdrželo hlasování“. Nikdo nehlasoval proti tomuto návrhu! To ukazuje, že v církvi v Braunschweigu není žádná významná síla, která by se proti tragickému vývoji stavěla a kterou by snad mohlo naše partnerství posílit.
4. Ve věci nejde jen o otázku postoje k homosexualitě, tato problematika je výrazem odlišného chápání autority Písma svatého. Přizpůsobování se duchu doby v otázce sexuální etiky je jen logickým vyústěním zcela jiné teologie, než je teologie naše – a sice teologie, pro kterou není Písmo svaté nejvyšší normou, ale jen sbírkou zajímavých starověkých textů.
5. Otázka postoje k homosexualitě není ani izolována od ostatních etických otázek, které jsou určující pro současnou společnost a církve. Schvalování homosexuality je součástí genderové ideologie, která ničí biblické pojetí rodiny, a tak podrývá samotné základy evropské kultury. Prosíme Vás proto, abyste vzali v úvahu tento širší kontext celé problematiky. Přikládáme Vám brožuru přední německé katolické socioložky Gabriele Kuby „Gender. Nová ideologie ničí rodinu.“. Její přečtení Vám nezabere více než půl hodiny, avšak v základních obrysech přiblíží trendy, které hýbou západní společností a které brzy zesílí i ve společnosti naší. Nemůžeme si dovolit v tomto ohledu zaujímat v církvi nejasná či obojaká stanoviska.[2] Připojujeme rovněž překlad části otevřeného dopisu 8 německých emeritních evangelických biskupů z roku 2011, kteří tehdy protestovali proti záměru umožnit farářům žít na farách v homosexuálních svazcích; v dopise už tehdy církev varovali, že realizace uvedeného záměru povede mimo jiné k blokaci vztahů německé evangelické církve s konzervativními denominacemi na celém světě.
6. Udržování partnerství s církví v Barunschweigu je škodlivé i pro samotné osoby zápasící s homosexuální orientací, neboť se tím vůči nim vysílá signál, že není třeba jít cestou čistoty – ať již formou terapie[3] či formou zachování sexuální abstinence, pokud terapie není možná. Tím se hatí pastorační služba těmto osobám, uvádějí se ve zmatek a svádějí na scestí.
Vážení synodálové, sestry a bratři,
to že jste členy synodu Slezské církve evang. a. v. je pro Vás nejen výsadou, ale i závazkem. Můžete svým rozhodováním ovlivnit směřování naší církve. Prosíme, abyste uvážili návrh na zrušení partnerství s církví v Braunschweigu ve výše naznačeném širším kontextu. Tento návrh je motivován starostí o budoucí vývoj naší církve, není žádným zástupným problémem či čímkoli jiným. Hlasování o otázkách, které se týkají věroučného směřování naší církve, patří k nejvýznamnějším úkolům synodu. Prosíme Vás proto, abyste přistoupili i k hlasování o návrhu na zrušení partnerství s církví v Braunschweigu s vědomím své odpovědnosti vůči nynějším i budoucím generacím členů naší církve.   
Vážení synodálové, sestry a bratři,
„zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte“ (Ef 5, 10-11).

Jménem Křesťanského společenství, z. s.

[podpis] 


[1] Tisková zpráva je dostupná na Internetu na adrese http://www.landeskirche-braunschweig.de/meldung_archiv/Artikel/6749.html?no_cache=1
[2] Zájemce o hlubší poznání uvedené problematiky odkazujeme na spis Gabriele Kuby „Globální SEXuální revoluce. Ztráta svobody ve jménu svobody.“ Brno, Kartuziánské nakladatelství, 2014, 416 stran, ISBN: 978-80-87864-13-5, případně na její přednášky (tlumočené do slovenštiny) dostupné na Internetu na adrese https://www.youtube.com/watch?v=rZe2jNFO2Bo
[3] K možnostem terapie odkazujeme kupříkladu na materiály konference Exodus International a Teen Challenge, konané roku 2005 v Praze; část materiálů je dostupná na Internetu na stránce http://www.christianmentalhealth.com/Prague.htm