sobota 20. června 2015

Proč jsme pro zrušení partnerství s církvemi, které se zpronevěřily biblickému a historickému křesťanství?

Na synodu SCEAV ve Zprávě ze života církve bratr biskup kritizoval Křesťanské společenství a vyslovil velké množství nezodpovězených otázek vůči společenství. Přihlásil jsem se do diskuse, ve které jsem se ostře ohradil vůči tvrzení bratra biskupa a označil jsem to jako matoucí a nepravdivé.
Zdůraznil jsem, že členové Křesťanského společenství jsou vesměs znovuzrození lidé, kteří patří k aktivním členům naší církve, a není jim lhostejný její duchovní stav. Řekl jsem, že vedení KS je ochotno o všech otázkách s vedením církevní rady diskutovat s jednou podmínkou, že výsledky jednání budou zveřejněny v časopisu Přítel a IDEA. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli na některé otázky písemně odpovědět.

Milan Pecka, předseda KS, z. s.


V čem spočívá jádro současné diskuze o homosexualitě v církvi? Není tomuto problému věnována neúměrně velká pozornost?
Současná diskuze je především diskuzí o charakteru církve. Není to diskuze o neúměrné pozornosti věnované jednomu hříchu, diskuze o toleranci či netoleranci vůči homosexuálně orientovaným osobám, není to diskuze o lásce či nelásce ani odsuzování či přijímání lidí s jiným názory. Všechno toto jsou naprosto zástupné věci, které zakrývají skutečnou podstatu celého problému.
Současná diskuze je o tom, zda církevní organizace, která pod tlakem politické korektnosti opustila biblické principy pro život a odcizila se historickému křesťanství tím, že žehná svazkům stejného pohlaví a ustanovuje do funkce faráře žijící v takových svazcích, se může ještě nazývat křesťanskou církví (a být tedy nositelem Kristova jména) a zda s takovou organizací máme či nemáme mít partnerské vztahy.


Není hřích homosexuality v současné době přeceňován a nejsou přitom jiné hříchy přehlíženy?
Především je nutno jasně rozlišit mezi homosexuální orientací a homosexuálním životním stylem, tedy soužitím. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a určil je k vzájemnému soužití (Gn 1,27-28) a Bible na mnoha místech odsuzuje soužití osob stejného pohlaví (Ř 1,26-28; 1 K 6,9-11 Kr aj.). Hříchem je tedy homosexuální praxe, a nikoliv homosexuální orientace.
Důvodem, proč se o hříchu homosexuálního soužití dnes diskutuje více, nespočívá v tom, že by se jednalo o nějaký závažný a mimořádný hřích horší než jiné. Ten důvod spočívá ve skutečnosti, že mnohé církve na Západě, včetně luterských, rozhodnutím svých synodů zcela vědomě a programově opustily základní biblické principy a řád stvoření ve věci lidské sexuality. Tento jev má však daleko hlubší kořeny, protože je projevem zpochybnění nejvyšší autority Božího slova ve věcech víry i života. Jednoduše řečeno: Boží slovo říká „ne“ pro svazky a soužití osob stejného pohlaví a „církve“ nejenže takové svazky schvalují, ale dokonce jim žehnají.

Proč chceme zrušit partnerství s Evangelicko-luterskou zemskou církví (ELZC) v Braunschweigu?
Evangelicko-luterská zemská církev v Braunschweigu z rozhodnutí svého synodu žehná osobám stejného pohlaví k jejich vzájemnému soužití. V roce 2012 schválila na svém synodu také možnost, aby její faráři mohli žít v homosexuálních svazcích.
Jsme přesvědčeni, že partnerství s takovou církevní organizací nemůže být požehnáním a nemůže přinést ovoce pro budování Božího království, a proto by mělo být zrušeno.
Slezská církev evangelická a. v. (SCEAV) ve svých dokumentech jasně deklaruje, že „praktikovaná homosexualita je neslučitelná s křesťanskou vírou!“ a také že „církev nemůže povolat do služby v církvi lidi s homosexuální orientací ani žehnat homosexuální vztahy, neboť pro takové konání nemá oporu v Bibli ani v tradici.“[1]
V rozporu s těmito tvrzeními však SCEAV udržuje partnerství a spolupracuje s organizacemi, které v otázce praktikované homosexuality zastávají zcela protichůdné názory. Pokud tedy zmíněné deklarace v dokumentech SCEAV považujeme stále za platné a pravdivé, je další partnerství s ELZC v Braunschweigu neudržitelné.

Neznamená požadavek na zrušení partnerství, že někoho odsuzujeme či dokonce nenávidíme?
Partnerství je dobrovolný vztah mezi rovnocennými partnery, který vyjadřuje názorovou spřízněnost a ochotu ke spolupráci. Pokud ukončíme partnerství, nevyjadřujeme tím žádnou nenávist ani nikoho neodsuzujeme. Pouze konstatujeme, že se v zásadních věcech názorově rozcházíme a toto je důvod k ukončení partnerství. Podstatu problémů lze vyjádřit pozitivně ještě jiným přirovnáním z běžného života: Pokud jako křesťané chceme milovat všechny lidi, neznamená to v žádném případě, že je správné uzavřít manželství s kterýmkoliv člověkem. 
Ukončení partnerství také neznamená odsuzování lidí s homosexuální orientací obecně. Příkladem nám je Pán Ježíš, který lidi žijící v hříchu neodsuzoval, ale současně je vybízel, aby již nehřešili a nevraceli se ke starému způsobu života. Analogicky když tedy chceme osoby s homosexuální orientací s láskou přijímat, neznamená to, že budeme schvalovat svazky osob stejného pohlaví a že těmto svazkům budeme žehnat.

Máme právo o takových věcech diskutovat resp. rozhodovat, když v našich řadách jsou lidé, kteří se rozvedli, mají problémy s alkoholem apod.?
V této věci je nutno rozlišovat mezi selháním jednotlivce a systému, tedy církevní organizace a jejich orgánů. Zatímco s pokorou vyznáváme, že v řadách naší církve i Křesťanského společenství jsou lidé, kteří ve svých životech duchovně padli nebo dokonce i odpadli, není nikde takové jednání veřejně ospravedlňováno, prohlášeno za normální a nikde není takovému jednání žehnáno.
To, že jsme hříšní lidé, kteří potřebujeme neustálé pokání a nové odpuštění, nás však nediskvalifikuje z toho, abychom rozlišovali mezi tím, co je dobré, a tím, co je špatné, a toto veřejně prohlašovali jako Boží vůli pro posvěcený život.

Má právo Křesťanské společenství se vyjadřovat k takovým otázkám, když orgány církve jsou odpovědné za rozhodnutí o partnerských vztazích?
Křesťanské společenství (KS) je registrovaný spolek, který pracuje pro SCEAV ve věcech evangelizace, misie a vzdělávání církevních pracovníků. Orgány KS včetně jejího vedení byly legitimně zvoleny. Vedení Křesťanského společenství prosazuje zásady všeobecného kněžství a v této souvislosti také naslouchá členské základně.
Schválila-li církevní rada SCEAV a následně i synod svým rozhodnutím další spolupráci s církevní organizací, která žehná homosexuálním svazkům a ustanovuje do služby faráře žijící v homosexuálních svazcích, staly se tyto orgány oprávněným předmětem kritiky, protože takové jednání je nejenom v rozporu s učením Písma, nýbrž i s dokumenty a prohlášeními samotné SCEAV, kde je homosexuální soužití odmítáno. Křesťanské společenství také vnímá setrvání v partnerství s ELZC v Braunschweigu jako objektivní překážku k evangelizační a misijní činnosti církve, při které jsou lidé volání k pokání a opuštění hříšného způsobu života.
Zorganizování petice ve věci zrušení partnerství bylo legitimním způsobem vyjádření názorů mnohých aktivních členů církve, kteří dali tímto činem najevo svůj postoj. Právo na svobodné vyjádření názoru je navíc zaručeno ústavou této země. Na vyjádření názoru téměř 800 aktivních členů církve však její vedení doposud adekvátně nereagovalo.

Jaké důsledky může mít udržování partnerství s ELZC v Braunschweigu?
Současná diskuze není o rozdmýchávání nepokojů či vytváření napětí v církvi, ale je zápasem o budoucí charakter církve.
Jako společnost jsme si zvykli na průvody homosexuálů, na registrované partnerství, pomalu si začínáme zvykat na myšlenku adopce dětí homosexuálními páry. Jako křesťané si začínáme zvykat, že „církve“ žehnají homosexuálním párům a ustanovují do funkce faráře žijící v homosexuálních svazcích. To, co bylo před pár lety nemyslitelné, je dnes skutečností.
Současný dekadentní vývoj v západních církvích je výsledkem stupňujícího se tlaku různých aktivistů, kteří se snaží církve jako zastánce tradiční rodiny zcela ochromit. Je to však také vizitka lhostejnosti a vlažnosti, která zachvátila západní křesťanství. Za těchto okolností si nelze představit, že při těchto trendech ve společnosti a současném přístupu k této závažné otázce v naší církvi zůstane u nás dlouhodobě vše při starém. Již dnes rozhodujeme o charakteru naší církve za několik málo let. Máme jasno v tom, v jaké církvi budou mít svůj duchovní domov naše děti či vnuci?

Vedení Křesťanského společenství, z. s.[1] http://www.sceav.cz/cs/component/k2/item/897-stanovisko-sceav-k-lidem-s-homosexu%C3%A1ln%C3%AD-orientac%C3%AD