úterý 4. dubna 2017

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu (počtvrté)


Předsednictvo Synodu
Slezské církve evangelické a. v.
Na Nivách 259/7
737 01 Český Těšín
 
Ve Smilovicích dne 31. března 2017

Návrh na Synod na ukončení partnerství s Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu

Vážené předsednictvo, předkládáme Vaším prostřednictvím letošnímu Synodu opětovně následující návrh ke schválení:

I. Dohoda o partnerských vztazích mezi Slezskou církví evangelickou a. v. v České republice a Evangelickou-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu z roku 1995 se vypovídá a partnerství založené touto dohodou se ruší.
 

II. Církevní radě se ukládá vyrozumět Evangelicko-lutherskou zemskou církev v Braun­schweigu o zrušení partnerství.

 
Odůvodnění návrhu:

            Návrh na zrušení partnerství s Evangelicko-lutherskou zemskou církví v Braunschweigu (ELZCB) byl již opakovaně od roku 2014 podáván na synod, dostalo se mu podpory Třineckého seniorátu, několika sborů, jakož i 799 členů naší církve, kteří svůj názor vyjádřili v petici adresované synodu.

Pokud se týče odůvodnění návrhu, odkazujeme předně na vše, co bylo v této věci uvedeno v minulých letech[1]. Nic z toho nepozbylo na důvodnosti a dle našeho názoru nebylo zastánci pokračování v partnerství nijak relevantně vyvráceno.

Shrneme-li předestírané důvody, jde v prvé řadě o to, že představitelé církve v Braunschweigu označují Ježíšovo narození z Panny v Betlémě za legendu, která se historicky nikdy neuskutečnila, a mají rovněž problém s historicitou Ježíšova vzkříšení. Dle jejich vyjádření tento jejich názor sdílí téměř všichni ordinovaní služebníci v ELZCB. Popřením naprosto klíčových článků víry nezbývá žádný společný půdorys pro rozvíjení jakéhokoliv partnerství, jehož součástí by měl a mohl být byť sebemenší duchovní rozměr. Druhým důvodem je skutečnost, že ELZCB žehná homosexuálním párům a akceptuje pastory žijící aktivně v homosexuálních partnerstvích. Partnerská církev se tak zpronevěřuje křesťanskému učení i oblasti sexuální etiky, jak bylo odevzdáno církvi proroky a apoštoly a neměnně všemi drženo až do poloviny minulého století. Ve své akceptaci homosexuality tak eticky klesla níže než mnozí moudří pohané, kteří homosexuální styky zavrhli, pozorujíce v přírodě přirozený řád pohlavního života[2].

Udržování partnerství s ELZCB způsobuje pohoršení dovnitř i vně církve, neboť činí postoje naší církve ve shora nastíněných otázkách nejasné a hájení biblického učení je ze strany vedení naší církve zjevně nedůsledné. Jedná se o závadný stav, který je nutno ukončit.

Pokud by chtěl někdo namítat, že by mělo být s návrhem na zrušení partnerství vyčkáno na závěry teologické komise, jíž bylo svěřeno pracovat nad Zásadami partnerství, pak je třeba zaprvé říci, že uvedená komise dosud (10 měsíců po minulém zasedání synodu) nepředložila církevní veřejnosti jakýkoliv výstup své činnosti, a za druhé, důvody, proč je třeba zrušit partnerství s ELZCB, se neopírají o Zásady partnerství, ale o rozpor nauky a praxe ELZCB s elementárními zásadami naší víry. Nebo snad máme očekávat, že teologická komise dospěje k závěru, že není třeba věřit v realitu Ježíšova narození z panny a jeho skutečného zmrtvýchvstání v oslaveném těle?

Jsme přesvědčeni, že naše církev není povolána k partnerství s jakoukoli církví, která podvrací základní pilíře naší víry. „Jaké je spolužití světla s temnotou?“ (2 Kor. 6, 16) Situace ve světě není tak zlá, aby nám nezůstalo množství luterských církví, s nimiž bude možno rozvíjet požehnané partnerství v jednotě víry.

Rozhodujeme-li se pro nebo proti partnerství, musíme si položit otázku, zda nám jde více o církevně-politickou prestiž nebo o Boží čest a věrohodné svědectví a čistotu Jeho církve?

Naše Slezská církev evangelická a. v. si k letošnímu jubileu Reformace zvolila heslo „Reformace – čas odvahy“. Přejeme synodu, aby nalezl odvahu postavit se proti partnerství, jež popírá to podstatné, oč právě Reformace usilovala – o věrnost Písmu svatému, a z ní plynoucí nápravu a posvěcení církve našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.


 
Milan Pecka                                              Daniel Spratek
předseda KS, v. r.                                       místopředseda KS, v. r.
 

 


[1] Jedná se zejména o Návrh na zrušení partnerství ze dne 16. 4. 2016, podaný Křesťanským společenstvím, Zprávu o jednání v Braunschweigu ze dne 15. 2. 2016, vypracovanou P. Kaczmarczykem a D. Spratkem, Otevřený dopis emeritního biskupa Stanislava Piętaka synodu ze dne 28. 5. 2016, dokument Křesťanského společenství z roku 2015 „Proč jsme pro zrušení partnerství s církvemi, které se zpronevěřily biblickému a historickému křesťanství?“, dopis předsedy KS Milana Pecky synodu ze dne 18. 4. 2015, Návrh na zrušení partnerství ze dne 10. 4. 2015, podaný Třineckým seniorátem, Stanovisko představitelů Třineckého seniorátu k návrhu na zrušení partnerství ze dne 30. 5. 2014, Návrh na zrušení partnerství ze dne 26. 4. 2014, podaný Křesťanským společenstvím.
[2] Např. Platón ve svých  Zákonech.